Szervezeti és Működési Szabályzat

A Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának
Szervezeti és Működési Szabályzata

Preambulum

A Fiatal Sebészek Szekciója (továbbiakban: Szekció) 2012. szeptember 14-én a Magyar Sebész Társaság 61. Kongresszusán, Szegeden alakult meg. A Szekció a Magyar Sebész Társaság (továbbiakban: MST) keretein belül, annak részeként és annak szabályait betartva működik. Munkájával az MST alapszabályzatában rögzített céljainak és tevékenységének megvalósítását kívánja segíteni.
A Szekció a Szervezeti és Működési Szabályzatát első Közgyűlésén Balatonalmádiban, 2013. április 13-án fogadta el.

1. §
A Szekció neve (és rövidítése)

Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciója (MST FISESZ);

2. §
A Szekció célja és tevékenysége

 1. A Szekció feladata a sebészet területén tevékenykedő fiatal (40 év alatti) sebész szakorvosok és szakorvosjelöltek között rendszeres munkakapcsolat megszervezése és fenntartása.
 2. A Szekció képzési feladatot kíván betölteni tagjai között. Támogatni kívánja a szakképzés elméleti és gyakorlati megvalósulását (naprakész információk továbbításával, aktuális felhívások, pályázatok ismertetése, nemzetközi, hazai irányelvek stb.) rendszeres konferenciák keretében illetve internetes fórumon, honlapján keresztül.
 3. A Szekció további célja a különböző profilú sebészeti osztályok, intézetek munkájának bemutatása, megismertetése és a szakmai kapcsolatok fejlesztése.
 4. A Szekcióba felvételt nyert sebész szakorvosok kiemelt feladata a sebészet szakvizsgára készülők segítése, a szakvizsga anyagával és a szakvizsga kritériumainak teljesítésével kapcsolatos naprakész információk megosztása.
 5. A Szekció további célja a rendszeresen megrendezésre kerülő találkozók kapcsán az aktuális témákban képességfejlesztő tréningek, tanfolyamok megszervezése.
 6. A Szekció a célok és feladatok megvalósítása érdekében az MST honlapjába integrálva interaktív honlapot hoz létre, amelynek segítségével megoldható a friss információk széleskörű elérhetősége, és egy olyan fórum üzemeltetése, amelyen keresztül a tagság folyamatosan kommunikálhat szakmai és szakmapolitikai témákban.
 7. A Szekció célul tűzi ki a társszakmák hasonló magyar és külföldi szerveződéseivel, szervezeteivel történő rendszeres együttműködés kiépítését.
 8. A Szekció rendszeresen megrendezi a Fiatal Sebészek Szekciójának Kongresszusát, amely a továbbképző jellege mellett lehetőséget biztosít érdekesnek vélt klinikai esetek interaktív megbeszélésére, valamint beszámolót kér az M-START keretében kongresszusi részvételt nyert kollégáktól, hogy az általuk meglátogatott kongresszus üzenetét átadják. A kongresszus lehetőséget biztosít több speciális jártasság elsajátítására (tréning, tanfolyam), melyet a témában elismert, jártas kollégák vezetnek.

3. §
Tagság

 1. A Szekció rendes tagja lehet minden 40 év alatti MST tag, aki az Alapító Okiratban és Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak elfogadja, azt aláírásával megerősíti, és a Szekció működéséhez szükséges adatait rendelkezésre bocsátja. A rendes tagság 40 év felett automatikusan megszűnik.
 2. A Szekció pártoló tagja lehet az a hazai vagy külföldi természetes személy vagy szervezet, amely támogatja a Szekció tevékenységét, hozzájárul a működéséhez; az Alapító Okiratban és Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak elfogadja és az Vezetőség felkérésére adott előzetes elfogadó nyilatkozatának ismeretében a Közgyűlés pártoló taggá választja.
 3. A Szekció tiszteletbeli tagja lehet az a hazai vagy külföldi természetes személy vagy szervezet, akit vagy amit az eddigi életpályája alapján a Vezetőség felkérésére adott előzetes elfogadó nyilatkozatának ismeretében a Közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilvánít.
 4. A rendes tag jogai:
  A rendes tag a Szekció ülésein részt vehet, a Közgyűlésen választhat és választható tisztségre.
 5. Minden rendes tag kötelessége az éves tagdíját az adott évben az MST felé rendezni, valamint képességei és lehetőségei, és betöltött tisztsége szerint az Szekció munkájában az Alapító Okirat szellemében, a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban részt venni.
 6. A Szekció pártoló és tiszteletbeli tagjait – szavazati jog nem – csak tanácskozási jog illeti meg a Szekció ülésein és kötelesek az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat szellemében törekedni arra, hogy részt vegyenek a Szekció alapvető céljainak megvalósításában.
 7. A tag tagsága megszűnik:
  1. kilépéssel, ha a tag kérelmét írásban jelzi a Vezetőség felé, a levél kézbesítésének napjától,
  2. a tag kizárásával, a kizárásról való értesítés kézhezvételi napjától, a Közgyűlés határozata alapján. A döntés ellen a tag 15 napon belül írásban bírósághoz fordulhat.
  3. ha a rendes tag írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi a felszólítás kézhezvételtől számított 30 napon belül éves tagdíjfizetési hátralékát,
  4. a Szekció megszűnésével,
  5. a tag halálával

4. §
A Szekció szervezeti felépítése

 1. A Szekció ügyintéző szervei:
  1. Közgyűlés
  2. Vezetőség

5. §
Közgyűlés

 1. A Szekció legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, és amely minden a Szekciót érintő minden kérdésben dönthet.
 2. Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. a Szekció Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása,
  2. a Vezetőség megválasztása két éves időtartamra,
  3. a Vezetőség beszámolóinak elfogadása,
  4. a Vezetőség visszahívása,
  5. a Szekció feloszlásának, más szekcióval történő egyesülésének kimondása,
  6. a tag kizárása.
 3. A Közgyűlést a Szekció Elnöke hívja össze legalább kétévente. A közgyűlés helyszínét és időpontját a Vezetőséggel egyetértésben az Elnök határozza meg. A tagság legalább ötödének – a megtárgyalni kívánt napirendi pontok legalább egy héttel korábban történő megjelölésével – bármikor kérhetik rendkívüli Közgyűlés összehívását.
 4. Szabályszerű a Közgyűlés összehívása, ha a tagság részére a közgyűlési meghívókat bármilyen igazolható módon (postai vagy elektronikus úton) a Közgyűlést megelőzően két héttel kézbesítették. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a tervezett napirendet.
 5. A Közgyűlés határozatképes, ha összehívása szabályszerűen megtörtént és a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.
 6. A határozatképesség hiánya esetén 30 napon belül azonos napirenddel rendkívüli Közgyűlést kell tartani, mely a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helyét és idejét az eredeti Közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni. Ha menet közben szűnik meg a határozatképesség, életbe lép a rendkívüli Közgyűlésre vonatkozó rendelkezés. Az addig elfogadott határozatok érvényesek.
 7. A Közgyűlést az Elnök, távollétében a jelenlevő Vezetőség korelnöke nyitja meg, vezeti le és zárja be. Távollétük esetén a Közgyűlés levezető elnököt választ.
 8. A Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Egyszerű többség meglétéhez a jelenlevő tagok több mint felének támogató szavazata szükséges. A Közgyűlés minősített többséggel dönt az Alapító Okiratot és a Szervezet és Működési Szabályzatot érintő kérdésekben, a Szekció más szekciókkal történő egyesüléséről, a Szekció feloszlásának kimondásáról és a zárt ülés elrendeléséről. A minősített többség meglétéhez a jelenlevő tagok legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
 9. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, azonban a jelenlévő tagok legalább kétharmadának kérésére titkos szavazást kell elrendelni. Személyi kérdésben, így a tisztségviselők megválasztásakor a Közgyűlés titkosan szavaz.
 10. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, de a Közgyűlés az ülésről a nyilvánosságot határozatával kizárhatja, zárt ülés rendelhet el.
 11. A Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt a pártoló és tiszteletbeli tagok, valamint az, akit az Elnök az ülésre meghív.
 12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a Közgyűlés lefolyásának lényeges mozzanatait, továbbá a napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat. Az Elnök a jegyzőkönyvet a Szekció honlapján nyilvánosságra hozni köteles. A zárt ülésről készült jegyzőkönyvek esetén csak az elfogadott határozatok hozhatók nyilvánosságra. A jegyzőkönyvet öt évig meg kell őrizni.
 13. A Közgyűlés jogosult meghatározott időtartamra, egy konkrét feladat elvégzésére, meghatározott jogkörrel felruházott Bizottságot létrehozni.

6. §
A vezetőség

 1. A 9 tagú Vezetőség a Szekció ügyintéző szerve. Jogosult valamennyi olyan kérdésben dönteni, amelyhez nem szükséges a Közgyűlés összehívása. A Közgyűlések közötti időszakban irányítja a Szekció tevékenységét, gondoskodik az Alapító Okiratban és Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
 2. A Szekció Vezetősége az MST tanácskozási jogú tagja.
 3. A Vezetőség a Közgyűlés felé beszámolási kötelezettséggel bír.
 4. A Szekció Vezetőségét a regionalitási elvek figyelembe vételével a Közgyűlés választja meg két éves időtartamra. A vezetőségi tisztségre a Közgyűlésen a Szekció bármely rendes tagja jelölhető, aki a jelölést elfogadja és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. A 40. életévét betöltő vezetőségi tag tisztségét a mandátum lejártáig látja el, addig szavazati joga megilleti.
 5. A Vezetőség feladatai:
  1. döntést hozhat minden olyan esetben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
  2. eljár a Szekciót érintő általános hazai és nemzetközi ügyekben,
  3. képviseli a Szekciót az MST, ill. külső személyek, szervezetek felé,
  4. előkészíti a közgyűlést,
  5. gondoskodik az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, valamint Közgyűlés határozatainak betartásáról, illetve végrehajtásáról,
  6. jóváhagyja a pártoló és tiszteletbeli tagok felvételét,
  7. speciális feladatok ellátására a Vezetőség tagjainak sorából tisztségeket hozhat létre,
  8. írásban beszámolót készít tevékenységéről, és azt a Közgyűléshez elfogadásra benyújtja. c) előkészíti a közgyűlést,
 6. A Vezetőség tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással Elnököt választ.
 7. A Vezetőség üléseit az Elnök hívja össze. Az ülés helyét és időpontját az Elnök 1 héttel az ülést megelőzően írásban vagy más igazolható módon közli a meghívottakkal. A meghívó tartalmazza az ülés napirendi pontjait. Határozatait a Vezetőség nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. A Vezetőség határozatképes, ha legalább öt vezetőségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

8. §
Ellenőrző Bizottság

 1. A Szekció Alapít Okiratában, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerinti működését a MST Ellenőrző Bizottsága ellenőrzi.

9. §
Vegyes rendelkezések

 1. Pecsét és cégjelzéses levélpapír használatára a Vezetőség tagjai jogosultak. Minden kimenő és bejövő levél eredetijét vagy másolatát az Elnök iktatja.
 2. A Szekció jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Sebész Társaság Alapszabálya az irányadó.


Balatonalmádi, 2013. április 13.

Dr. Simonka Zsolt